top of page
Open Site Navigation

חוות דעת נוספת


....

קושי אבחנתי בפסיכיאטריה הינו דבר נפוץ. במיוחד במקרים מורכבים שאינם טיפוסיים. במקרים אלו קיימת חשיבות לקבלת הערכה נוספת מעמיקה ומקצועית יותר. חוות הדעת השנייה תאפשר אבחון וטיפול טובים ומדויקים יותר. הבדיקה תתבצע בפגישת זום של כ- 45 דקות. יש להכין את כל המסמכים והאבחנות הקודמות מראש. לאחר מכן תישלח בדוא"ל חוות דעת מפורטת הכוללת תוכנית טיפול.

  • 45 minutes
  • 1,500 שקלים חדשים
bottom of page